2022 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

2022 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
02.01.2022
8.944
A+
A-

Genel Açıklamalar ve Aday Gösterme Süreci

Soru 1: Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler hangi öğrencilere uygulanacaktır?

Cevap 1: 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacaktır.

Soru 2: Öğrenci aday gösterme işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Cevap 2: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Soru 3: Aday gösterme süreci kim tarafından yürütülecektir?

Cevap 3: Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.

Soru 4: Okul yönlendirme komisyonu kimlerden oluşur?

Cevap 4: Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer alma şartlarını sağlayan üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda mevcut üyeler ile komisyon oluşturulacaktır.

Soru 5: Öğrenci aday göstermede sınırlama var mıdır?

Cevap 5: Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.

Soru 6: Bir öğrenci en fazla kaç alandan aday gösterilebilir?

Cevap 6: Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

Soru 7: Bu süreçte sınıf öğretmeninin doldurması gereken evrak var mıdır?

Cevap 7: Sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrenciler için; EK 1 Gözlem Formu’nun çıktısı doldurularak okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

Soru 8: Ek 1 Gözlem Formu kim tarafından nereye işlenecektir?

Cevap 8: Komisyon tarafından okulun aday göstereceği öğrencilerin ilgili öğretmenlere tebliğ edilmesi sonrasında gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülüne işlenecektir.

Soru 9: Okul Yönlendirme Komisyonun görevleri nelerdir?

Cevap 9: a)Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirlemek,

b)Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listelerini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek,

c)Aday gösterilen öğrenci bilgilerini kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmek,

ç)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamaktır.

Soru 10: Aday gösterilen öğrenci bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda gerekli düzeltme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Cevap 10: Aday gösterilen öğrenci bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda gerekli düzeltme işlemleri gözlem formlarının doldurulma süresi içerisinde okul yönlendirme komisyonlarınca yapılacaktır.

Soru 11: Aday gösterilmiş öğrencilerin hangileri ön değerlendirme sürecine katılacaklardır.

Cevap 11: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “total görme engelli” olup durumlarını Sağlık Bakanlığı’nın rapor vermeye yetkili hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporları ile belgeleyenler dışında aday gösterilmiş öğrencilerin tamamı ön değerlendirme sürecine katılacaklardır.

Uygulama Esasları

Soru 12: İl Tanılama Sınav Komisyonlarının oluşumu nasıl olacaktır?

Cevap 12: a) BİLSEM’e yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 29-31 Aralık 2021 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacaktır.

b)İl tanılama sınav komisyonları; il özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, ilde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi ve BİLSEM müdürlerinin tamamının katılımlarıyla oluşturulacaktır.

Soru 13: İl Tanılama Sınav Komisyonunun görevleri nelerdir?

Cevap 13: a) İlkokul sınıf öğretmenlerine, rehberlik öğretmenlerine/ psikolojik danışmanlara ve okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantılarını 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında planlamak ve gerçekleştirmek,

b) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarındaki iş ve işlemleri planlamak ve yürütmek,

c) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek maddi hata içermeyen itirazları karara bağlamak, maddi hata içeren itirazları ise karara bağlanmak üzere merkez tanılama sınav komisyonuna göndermek

ç) İtiraz değerlendirme sürecinde; genel zihinsel yetenek alanı için ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarında görev yapmış en az 1 (bir) uygulayıcı, resim ve müzik yetenek alanları için ise bireysel değerlendirme itiraz sürecinde görevlendirilmek üzere alanlarının uygulamalarında görev yapmış en az 2’şer (ikişer) komisyon üyesinin katılımını sağlamaktır.

Soru 14: Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun oluşumu nasıl olacaktır?

Cevap 14: a) Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında, üç daire başkanından oluşur. İhtiyaç hâlinde komisyona Rehberlik Hizmetleri ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlıklarında görevli, alanında uzman ikişer personel de görevlendirebilir.

b) Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, her yetenek alanı için Genel Müdürlükte görevli daire başkanının başkanlığında, alanında uzman en az iki üyeden oluşan alt komisyonlar oluşturabilir.

Soru 15: Merkez Tanılama Sınav Komisyonun görevleri nelerdir?

Cevap 15: a) BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini ülke genelinde planlamak,

b) Alt komisyon oluşturulması ve çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Alt komisyonlardan gelen görüşleri karara bağlamak,

ç) BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ülke genelinde sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

d) İl tanılama sınav komisyonlarında karara bağlanamayan itirazları karara bağlamaktır

Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

Soru 16: Ön Değerlendirme Uygulamaları kim tarafından nerede yapılacaktır?

Cevap 16: Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Soru 17: Ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları kim tarafından verilecektir?

Cevap 17: Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Soru 18: Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında kimler görevlendirilecek?

Cevap 18: Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Soru 19: Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya gelirken yanlarında bulundurulması yasak olan cihazlar nelerdir?

Cevap 19: Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır

Soru 20: Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları hangi günler yapılacaktır?

Cevap 20: Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Soru 21: Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları kim tarafından yapılacaktır?

Cevap 21: Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir.

Soru 22: Ön değerlendirme uygulamalarında kim tarafından belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır?

Cevap 22: Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Soru 23: Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” nasıl temin edilecek?

Cevap 23: Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

Soru 24: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler kimlerdir?

Cevap 24:Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Soru 25: Bilim ve sanat merkezine kimler kayıt hakkı kazanacaktır?

Cevap 25: Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.

Soru 26: Bireysel değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Giriş Belgeleri” nasıl temin edilecek?

Cevap 26: )MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Soru 27: Uygulama giriş belgelerinde sorumluluklar nelerdir?

Cevap 27: )Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.

Soru 28: Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya gelirken yanlarında bulundurulması yasak olan cihazlar nelerdir?

Cevap 28: Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Soru 29: Bireysel Değerlendirme uygulaması zaman aralıkları nlerdir?

Cevap 29: Resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirmeye alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Soru 30: Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri nerede yapılacaktır?

Cevap 30: RAM’larda yapılacaktır. Ancak değerlendirmeler RAM’ların fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

Soru 31: Resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri nerede yapılacaktır?

Cevap 31: BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak değerlendirmeler BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili BİLSEM’lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

Soru 32: Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak nerede muhafaza edilecektir?

Cevap 32: Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda muhafaza edilecektir.

Soru 33: Resim ve müzik yetenek alanları değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak nerede muhafaza edilecektir?

Cevap 33: Değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.

Soru 34: Değerlendirmelerde kimlere görev verilmeyecektir?

Cevap 34: Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.

Soru 35: Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için gerekli işlemler nelerdir?

Cevap 35: Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

Soru 36: Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını nereye işleyeceklerdir?

Cevap 36: Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

Soru 37: Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması kimlerin sorumluluğundadır?

Cevap 37: Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

Soru 38: Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme hangi ölçekler kullanılacaktır?

Cevap 38: Bireysel değerlendirmelerde Bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği/ ölçekleri kullanılacaktır.

Soru 39: Öğrencilerin randevularında nelere dikkat edilecektir?

Cevap 39: Öğrencilerin randevuları; RAM’ların sorumluluk bölgelerinde bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile RAM’larda bulunan test bataryalarına göre ve takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.

Soru 40: Uygulayıcılardan kimler görevlendirilecektir?

Cevap 40: Yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı değerlendirme sürecinde görevlendirilecektir.

Soru 41: Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap 41: Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin en aza indirilmesi esastır. Ancak görev yaptığı RAM’da değerlendirme gerçekleştirilmeyecek olması ya da değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilgili RAM’daki uygulayıcı, Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile yine uygulayıcı hareketliliği en az düzeyde tutulacak şekilde değerlendirmelerin devam etmekte olduğu diğer RAM’larda da görevlendirilebilecektir.

Soru 42: Uygulamaların planlanması ve sorumluluk nasıl olacaktır?

Cevap 42: Uygulamalar, öğrenci velileri ile uygulayıcıların, değerlendirme öncesinde ve sonrasında karşılaşmayacağı şekilde planlanacaktır. Öğrencinin uygulamaya alınmasından ve uygulama sonrasında veliye tesliminden kurum müdürlükleri sorumlu olacaklardır

Soru 43: RAM dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları hangi kurumun sorumluluğundadır?

Cevap 43: İlgili RAM’ın sorumluluğundadır.

Soru 44: Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda hangi işlemler yapılacaktır?

Cevap 44: Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; Türkçeye ölçeğin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak ile tespit edilerek il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.

Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

Soru 45: Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap 45: a)Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b) Değerlendirmeler 2 (iki) oturumdan oluşacak ve her 1 (bir) oturum 40 (kırk) dakika sürecektir.

c) Öğrenci randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri için de oluşturulacaktır.

ç) Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

Soru 46: Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirmesinde dikkat dilecek hususlar nelerdir?

Cevap 46: a) Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b) Öğrencilerin randevuları; takvimde öngörülen tarih aralığında, resmi tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.

c) Değerlendirmeler her gün için 4 (dört) oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

ç) Değerlendirmeye yönelik hazırlanan “Örnek Uygulama Videosu” http://orgm.meb.gov.tr web adresi üzerinden izlenebilecektir. İlgili videonun her oturum öncesinde öğrencilere uygulama merkezi müdürlüklerince izletilmesi zorunludur.

d) Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

İtirazlar

Soru 47: İtirazlarla ilgili iş ve işlemler ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap 47:a) İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

b) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

c) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

ç) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

d) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu 2021-2022

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.