Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ’’ Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim” Konulu Yazı Gönderi. 08.10.2020

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ’’ Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim” Konulu Yazı Gönderi. 08.10.2020
08.10.2020
1.125
A+
A-

Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim

Yüz yüze ve uzaktan eğitim resmi yazı ve eklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.


İlgi : a) MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul
Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul
Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.
ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 45512797-10.03-E.
12521847 sayılı yazısı.
d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.
13044945 sayılı yazısı.
e) Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395
sayılı yazısı.
f) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.
13666070 sayılı yazısı.
g) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12.03.2020 tarihli ve 84037561-821.05-E.
5339784 sayılı yazısı.
Covid-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak ilgi (ç) yazı doğrultusunda
28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim
kurumları ile ilkokul 1. sınıflarda haftada 2’şer (iki) gün yüz yüze eğitim, diğer sınıf
seviyelerinde ise uzaktan eğitim gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan, ilgi (ç), (d) ve (f)
yazılarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânlarının birlikte
kullanılması ile sürdürüleceği, diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin
salgının seyrine bağlı olarak ilan edileceği, öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu
olacağı ifade edilmiştir.
İlgi (a) Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe
ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “İlçe, il
veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava
koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.


Bu bağlamda 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren resmî ve özel okul öncesi
eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim
faaliyetleriyle ilgili olarak;
– Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı)
etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır.
– Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında
ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler
oluşturulacaktır. Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise
Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir
gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecektir.
– Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm
tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.
– İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında
haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitimlerde ekte
yer alan haftalık ders çizelgeleri uygulanacak olup ilgi (b) ve (c) Çizelgelerde yer alan diğer
dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
– Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda ilgi (b) Çizelge doğrultusunda
derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir.
– Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam
hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî
eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda ilgi (b) ve (c)
Çizelgelerde yer alan derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir.
– Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip
ortaokullarında bir ders/etkinlik 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında
teneffüsler 10’ar dakika olacak şekilde planlanacaktır.
– Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak,
uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim
yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimince alınacaktır.
– Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta
bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek ve bir şubenin gruplara
ayrılması durumunda oluşan gruplar e-okul sistemine ayrı ayrı işlenmeyecektir. Gruplara
ayırma işlemi yapılırken öğretmenlerin norm kadrolarında herhangi bir değişiklik
yapılmayacaktır.
– İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında gerekli görülmesi halinde Valilik
kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir.
– Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık
kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir.
– Okul müdürlüklerince ders programının planlanmasında öğretmenlere dengeli bir
şekilde ders dağılımı yapılacaktır.
– Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı
alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.
-Covid-19 salgını süresince “Sosyal Etkinlik Müracaatlarının Değerlendirilmesi”
konulu ilgi (g) yazıda belirtilen hususlara uyulmaya devam edilecektir.


– Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlarda gerçekleştirdikleri canlı ders
uygulamaları okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin
maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgi (e) yazı doğrultusunda
yapılacaktır.
Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var
olan şartlar içinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan bütün imkanların
kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz ve zamanında Valiliğinizce alınması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.