MEB EKYS Müdür ve Müdür Yardımcığılı Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

MEB EKYS Müdür ve Müdür Yardımcığılı Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
18.03.2020
13.145
A+
A-

MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

1. Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

2. Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

( Değişik 09/02/2019 )

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,
şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

3. Müdür Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

4. 2019 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Takvimi Nasıldır?
Başvuru Tarihi:22.01.2020-30.01.2020
Sınav Tarihi : 15.03.2020
Sonuç Açıklama Tarihi .09.04.2020

5. Yazılı Sınavda Kaç Soru Sorulacaktır?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

6. Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel yetenek ve genel kültür: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %35

f) Mevzuat: %10

(T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler)

Not: Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

7. Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler sınava başvuru yapabilecek midir?

Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

8. Sözleşmeli Öğretmenler Sınava Girebilecek midir?

Öğretmenlikte 2 yılını doldurmuş sözleşmeli öğretmenler sınava girebilecektir.

9. Yazılı Sınavda Baraj Var mıdır?

Yazılı sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Değişik 12/01/2019 ) test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

10. Yazılı Sınavlar Ne Kadar Geçerlidir?

Yazılı sınav
MADDE 15 –

(2) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

11. Sınava girebilmesi süresi hesabı nasıldır?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 30.01.2020 tarihi esas alınacaktır.

12. Müdür Yardımcılığında 1 Yılım Dolmadan Sınava Girebilir mi?

Kılavuz ve yönetmeliğe göre giremez. Bu durumda sınava girmiş olsanız da ilk defa sınavla atama döneminde  mülakat  başvuru esnasında 30.01.2020 tarihini baz alacagı için 2020 mülakatına çağrılmazsınız

13. Müdür yardımcısı olarak bir yılı doldurduktan sonra sınava girerek müdürlük için başka okul tercihi yapılabilir mi?

Müdürlük için tercihte bulunabilir. Müdür yardımcısı olarak başvuramaz. Yönetmeliğin “Yazılı Sınav” başlığında bir üst kadro için der.

14. İdarecilikten istifa ettim. Bir yılım dolmadan sınava girebilir mi?

Girilebilir fakat Mülakat başvuru günü başvuru şartları taşınmazsa başvuru geçersiz olur.

15. Sınava girip geçerli not alındıktan sonra mazeret veya isteğe bağlı vb. durumlarla başka ile tayini çıkanları sınavı o ilde geçerli midir?

Evet bu güne kadar tüm sınavlar geçerli olmuştur.

16. Daha önce müdürlük veya müdür yardımcılığını asaleten yapıp şuan öğretmen olarak görev yapanlar hangi sınava girecektir?

Müdürlük veya müdür yardımcılığı sınavı aynı anda yapılacağı için tek sınava girilecektir ve atama dönemi hangi kadroya istenirse ona başvuru yapılabilecektir.

17. Haziran 2020 da il dışı tayin isteyeceğim. sınavımı gittiğim yerde kullanabilir miyim?

Sınavı bakanlık yaptığı için tüm illerde geçerlidir. isteğe bağlı veya eş, sağlık durumu mazeretleri ile tayininizin çıktığı ilde kullanabilirsiniz.

18. Aynı sınav puanımla hem müdür hem müdür yardımcılığı başvurusunda bulunabilir miyim?

Aynı atama döneminde her iki kadroya da başvuru yapılmayacaktır,tek kadroya başvuru yapılacaktır.

19. Ek 1 ile müdür yardımcılığına başvurup görev sürem 4 yıl daha uzatıldı. Sınavla ilk defa müdür yardımcılığına başvurabilir miyim?

Aynı atama döneminde aynı ünvanla hem ek1 ile yöneticiliğe devam edip  hem de sınavla ilk defa görevlendirilmeye başvuru yapılamayacaktır. Bir üst kadro müdürlüğe şartlarınız tutuyorsa müdürlüğe başvuru yapılmaktadır.

20. Sözlü mülakat konuları nelerdir?

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,
yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

21. Ortaokul Branş öğretmeniyim. Hangi kurumlara yönetici başvurusu yapabilirim?

Madde 5  c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

22. Norm fazlası idarecilerin görevlendirme durumları nasıldır.

Madde 36: (2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

23. Okulum normal ortaokul iken dönüştürülerek başka kurum olarak eğitime devam etme kararı aldı. yönetici görevlendirme durumum nasıldır.

Madde 35. (6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

24. Görev yaptığım okulum kapatıldı. Yöneticilik durumum ne olacak?

Madde 35 (5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

25. Sınıf öğretmenleri tercihlerinde ana okullarını tercih edebiliyor mu?
Hayır edemez

Madde 5  c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

26. ilk defa görevlendirme isteğinde bulunanlarda ek1 dahil mi?

Hayır Sadece Sınav puanı %80 i ve Mülakat % 20 si
Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme
MADDE 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %80’i ile sözlü sınav puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

27. İHL ve Meslek liselerine yönetici ataması nasıl yapılır?

Madde 6 ( Değişik 09/02/2019 )
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,
b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak, şartları aranır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılır

28. Geçici Görevlendirme ile 1 yıldan fazla parca parça veya tek sefer olmak üzere görevlendirme çalışan müdür yardımcısı müdürlük için tercihte bulunabilir mi?

Hayır bulunamaz

29. Zorunlu görev bölgesinde bulunanlar ilk defa görevlendirmede zorunlu olmayan okulları da yazabilir mi?

Hayır yazamaz. Madde 5 d fıkrası:zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu calışma yükümlülüğünü tamamlamış, ertelemiş ya da bu yükümlülükten  muaf tutulmuş olmak. eşi zorunlu hizmeti bitirsiği halde diğer eş zorunklu hizmette ise “erteleme” olayı olmaz. ya da çalıştığınız yer zorunlu hizmet değilken daha sonra zorunlu hizmet kapsamında girmişşse ve siz de zorunlu hizmeti “yapıyor” olarak tamamlıyorsanız zorunlu hizmettten başka yer yazamazsınız.

30. Parça parça 1 yıldan fazla müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptım. Müdürlük için tercih bulunabilir miyim?

Evet müdür yetkili öğretmenlik görevleriniz  parça parça da olsa müdürlük için tercihte bulunabilirsiniz

31.Yönetici olarak zorunlu hizmet kapsamındaki okullarda görev yaptığımız süreler  zorunlu hizmet görev süresinden sayılıyor mu?

Yönetmeliğin 5 maddesinin son bendine göre zaten zorunlu hizmeti tamamlamayanlar zorunlu hizmet kapsamındaki okulları tercih edemeyeceği için görev yapılan süreler otomatik olarak zorunlu hizmetten sayılır

33. İlkokul ve ortaokul aynı binada veya aynı bahçede farklı binalarda ise okul müdürü olarak hangisini tercih etmeliyim veya hangi okula müdür normu verilir?

Norm kadro yönetmeliğinin 5 maddesi;
(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.
(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

33. İlkokul ve ortaokul aynı binada veya aynı bahçede farklı binalarda ise müdür yardımcısı olarak hangisini tercih etmeliyim veya hangi okula müdür yardımcısı normu verilir?

Bu tür okullarda öğrenci sayısı hangisinde fazla ise müdür yardımcılığı kadrosu o okuldadır. her iki okulda öğrenci sayısı 100 ün üzerinde ise her iki okula da müdür yardımcısı normu verilir.

İlkokul müdür yardımcısı norm kadrosu
MADDE 8- (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;
a) 100-601’e kadar 1,
b) 601-1201’e kadar 2,
c) 1201-1801’e kadar 3,

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu
MADDE 9- (1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, öğrenci sayısı;
a) 501’e kadar 1,
b) 501-1001’e kadar 2,
c) 1001-1501’e kadar 3

34. İlk defa görevlendirileceklere de +5 puan  veriliyor mu ve hangi okullar için hangi branşlara veriliyor?

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme
MADDE 24 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının % 80’i ile sözlü sınav puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.
(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
d) Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
e) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
f) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, ( Yürürlükten kaldırıldı 09/02/2019 )
g) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
ğ) Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
h) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, ( Yürürlükten kaldırıldı 09/02/2019 )
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

35. Okul müdürlerine verilen +5 puan müdür yardımcıları içinde geçerli mi?

Hayır. Müdür yardımcılarının görevlendirmesinde +5 puan yoktur fakat yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 29. maddesinin ortak hükümlerinde müdür yardımcıları için ekstra hükümler içermektedir. Bu hükümler şunlardır.
(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi alan öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından;
fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından;
sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenleri arasından;
güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından;
spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından;
imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri arasından;
özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim alan öğretmenleri arasından;
meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilir.
Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

36.Geçmiş yıllarda 1 yıldan az kadrolu müdürlük yaptım. Yine sınavla ilk defa başvuruda müdürlük tercihinde bulunabilir miyim?

Evet başvurabilirsiniz. Geçmiş yıllarda Müdürlük yapmış olmak yeterli.
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
…..

fakat müdürlüğü bırakalı bir yıl dolmadı ise müdürlük başvurusunda bulunamazsınız.

37. Hangi kurumlarda kadın müdür yardımcılığı önceliği vardır.

Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 29 maddesinin  5.fıkrası gereği;
(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

38. Kendi isteği ile yöneticilik görevinden ayrılanlar kaç yıl yöneticilik  başvurusu yapamaz?

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 34. maddesinin 2 fıkrasına göre;
(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine (Değişik 09/02/2019 ) veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

39. Adli veya idari soruşturma nedeniyle ile yöneticilik görevinden alınanlar kaç yıl yöneticilik  başvurusu yapamaz?

Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 35 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

40. Geçmiş yıllarda 1 yıldan fazla müdür yetkili öğretmenlik yaptım. Ek1 ile müdürlüğe müracaat edebilir miyim.

Hayır. Sınava girip barajı geçmeniz durumunda llk defa müdürlüğe veya müdür yardımcılığına müracaatta bulunabilirsiniz.

41. Sözlü sınavda baraj var mıdır?

Sözlü sınav
MADDE 21 – (1) Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 20 nci maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2’de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

42. Hazıran ayında İl Dışı olarak gittiğimiz yerde mülakata başvurup tercih yapmazsak ya da tercih yapıp yerleşemez isek sınav puanımız yanar mı.

Hayır Yanmaz Tercihte bulunabilirsiniz

43. Eş durumundan idareciliği bırakıp tayin istedim. Gittiğim yerde bir yıl bekleme şartı var mıdır?.

Yönetmeliği 34. maddesinin 2.fıkrasında belirtilen mazeret durumlarına göre ilişik kesildiği için bir yıl bekleme şartı yok.
(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine (Değişik 09/02/2019 ) veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

44. Alan değişikliği ile idarecilikten ayrıldım. tekrar yönetici mülakatlarına girebilmek için bir yıl bekleme şartı var mıdır?.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine (Değişik 09/02/2019 ) veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

45. Branşı İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar olan öğretmenler hangi okulları tercih edebilir?.

Bu tür branşı olan öğretmenler ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve Liseleri tercih edebilirler fakat her birinin ayrı ayrı okullarda önceliği vardır.
misal Din Kültürü öğretmeni imam hatip ortaokulu tercih ettiği zaman puanı ne olursa olsun diğer branşlara bakmaz ve müdür yardımlığı kadrosu 1 ise din kültürünün, birden fazla kadrosu varsa en az birini Din Kültürü branşından yerleştirir. bu konuları önceki sorularımızda açıklamıştık.

46. 4 Yıllık görev sürem doldu. ek1 ile yeniden görevlendirme isteğinde tercihlerime yerleşemezsem sınavla ilk defa atamaya başvurabilir miyim?.

4 yıllık görev süresi dolup ister il içi il dışı yer değiştirerek yöneticiliği bıraksanız, ister ek1 ile tercihte bulunup tercihlerine yerleşmemiz olsanız, isterse hiç tercihte bulunmamış olsanız sınavla atamaya başvurmak için bir yıl bekleme şartı yoktur. yönetmeliğin 34 maddesinin 2. fıkrasında “4 yılık görev süresi dolmadan….” diye devam eden cümle buna açıklık getirmektedir.
bir yıl bekleme şartı 4 yıllık görev süresi dolmadan 34. madde 2 . fıkrada belirtilen mazeretler dışında isteğe bağlı olarak yöneticiliği bırakanlar içindir.

47. Yöneticilik görevinden ayrılanların öğretmenliğe hangi okullarda döneceği durumu.

Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 34 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

48. İlk defa yönetici başvurusunda öğretmen olarak çalıştığımız kendi okulumuzu tercihlerde yazarsak ek puan var mı?

Müdür yardımcısı olarak ek puan yok. sadece öncelikli branşlar var. önceki sorularda bunları belirttik
Müdürlük için ise kendi okuluna  ek puan yok ama branşına +5 puan var.Örneğin İlkokulu tercih eden sınıf öğretmenine +5 puan vb.gibi. bu durumu 35. sorumuz hangi branşlar ek puan alır sorumuzda belirttik

49. A ilinde sınava giren ögretmen Haziran ayında il dısı tayinle B iline gitti. Mülakata nerde girer?

B ilinde girer. Cünkü kadronuz nerde ise valilik onayınız orada olacagı için gitttiginiz ilde girersiniz.

50. Geçmiş yıllarda bir yıldan fazla görevlendirme müdür yardımcılığı yaptım. Müdüŕlüğe başvuru yapabilir miyim?

Yönetmeliğın başvuru şartlarındaki “yöneticilik yapmış olmak “idarecileri kadrolu veya 4 yıllığına görevlendirme usullerine göre yöneticilik olduğundan görevlendirme çalışılan sürelerle müdürlüğe veya yine müdür yardımcılığına başvuru yapılmaz.

51. Yöneticiler il dışı tayin isteyebilir mi. Isterlerse gittikleri ile hangi ünvanla giderler?

Yöneticiler yönetici olarak il dışı tayin isteyemezler. Yönetmelik buna izin vermiyor. Fakat yöneticiler il dışı tayin isteyip tayinleri gerçekleştiğinde öğretmen olarak giderler.

52.  Mülakatlar yaz tatiline denk gelmesi durumunda istediğimiz ilde mülakata girebiliyor muyuz?

Mülakatlar bulunduğunuz ilin komisyonlarından oluşacağı için kadronuzun bulunduğu ilde gireriniz.

53.Vekaleten geçirilen süreler hangi kadroya dahil ediliyor.

öğretmenken müdür yardımcılığına vekalet edilmişse süreler öğretmenliğe,
Müdür Yardımcı iken okul müdürlüğüne vekalet ise müdür yardımcılığına,
öğretmenken okul müdürlüğüne vekalet etmişse öğretmenlikten geçen sürelere dahil edilir.

54. Askerlikte geçen süreler dahil edilir mi?

Asker öğretmen süreleri öğretmenliğe dahil edilir. yedek subay ve kısa dönem askerlik dahil edilmez.

55. Doğum sonrasında alınan aylıksız izinler sürelere dahil mi.?

Doğum sonrası alınan aylıksız izinler öğretmenlikte geçen sürelere dahil edilmez.

55.Görevlendirme punı eşitliği halinde nasıl görevlendirme olacak?

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-2’de yer alan forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

56. 2019 ekys ile Müdür Yardımcısı oldum Sınava girebilir miyim?

Sınav başvuru kılavuzunda bir yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak şartı bulunmaktadır. sınava girseniz de Haziran veya Temmuz ayında yapılacak mülakatlara katılmazsınız. Yani sınav puanınızı bu yıl kullanamazsınız

57. Müdür Yardımcısı İken  sınava girip başka  okul tercih olur mu?
hayır olmaz. 2019 sınavında da olmadı.
Sadece 4 yılınız dolup ek 1 ile yerléşemezseniz sınav puani ile ilk atamaya başvuru yapabilirsiniz

58. Müdür iken sınava girip başka okul tercih olur mu?
Hayır olmaz. 2019 sınavında da olmadı
Sadece 4 yılı bitip ek 1 ile yerleşemezseniz sınavlı atamaya başvurursunuz

59,2019 EKYS  ye girenler 2020  ekys ye girmeden mülakata girebilir mi?

evet eski puan 3 yıl geçerli girebbilir

60. 2020 ekys ye girsem eski puanım yanar mı?

hayır yanmaz. hangisi yüksekse o sınav puanını  kullanırsınız.

61. Ilk defa bu yıl müdür yardımcılığına başlayanlar müdürlük mulakatına girebilir mi?

Ilk defa bu yıl müdur yardımcısı olanlar bilindigi üzere Ekim ayında göreve başladı. Sınav başvuru son günü olan 30.01.2020 tarihi itibariyle bir yıllık müdür yardımcılıgı süresı dolmadıgı icin süre şartı tutmuyor. Dolayısıla müdürlük sartlarını taşimadığı için sınava giremez. Girse bile mülakat Temmuz Agustos ayında yapılırsa süresi yetmez

62. Gecen yıl sınava ve mülakata girmedim. Mülakat puanımla birlikte görevlendirme puanımı 2020 yılında kullanabilir miyim?

MADDE 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %80’i ile sözlü sınav puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Bu durumda eski müdür ve müdür yardımcısı mülakat puanları
Yazılı sınav başvuru tarihi ilk günü geçerliliği sona erecektir.

63. Daha once bir yıldan fazla idareciliği olanın 2019 Ekys ile mudur yardımcısı olmuş biri müdürlük sınavina girebilir mi?

Bir yıldan fazla yöneticilik süresi oldugu için sınava girip mulakata da girebilir

64. Sınav başvuru ekranında müdür veya müdür yardımcılığı tercihi var mı?

Hayır yok. Her iki kadro için tek müracat olacak. Mülakattan sonra hangi kadro içinse o zaman kadro tercihi belirtilecek

65. Mevcut idarecilerde başvuru ekranindaki mebde ogretnen kutucugunu işaretleyecek mi?

Evet herkes işaretleyecek

66. Mevcut idareci olan biri Haziran ayinda il dısı veya il içi istege bağlı yer değistirirse Temmuzda mülakata girebilir mi?

Hayır. Bir yıl beklemesi gerekir

67. Sınav Puanı ile Hem müdürlük hem müdür Yardımcılığına şartlarını taşıyorum İkisine de Yapabilir miyim ?

Mebbis mülakata başvurusunda birinden birini tercih etmek zorundasınız

68. Eşim  Zorunlu hizmeti bitirmedi bende zorunlu hizmette çalışıyorum. Eşim zorunlu hizmette olduğu için ben zorunlu hizmet dışı yerleri de yazabilir miyim?

Yönetici görevlendirme takvimi ilk defa sınavla atanacaklar için tercih süreci ve atama günü itibariyle zorunlu hizmeti bitirmeyenler, zorunlu hizmet dışı tercih yapamaz.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

maddesine göre ya ertelenmiş ya da muaf olmak lazım. eşi zorunlu hizmette olanlar kendisi de hali hazırda zorunlu hizmet okulunda çalışıyorsa bu durumda erteletme de yapılmamaktadır.. kaynak Öğretmen atama ve yer değiştirme yön.

 

69. yeniden atama yapıldıktan sonra ilk atama yapılana kadarki süreçte yönetici açığı oluşur mu? Yoksa yeniden atama yapıldıktan sonra kalan yerler mi bize açılır?

Yeniden atama yapildiktan sonra ilk defa atama icin o an aciklanan boşluk ne ise ilk atamaya o bosluklar gecerli. O sırada emekli, vefat, istifa, es durumu veya istege bagli yer degistirme nedeniyle boşalan okullar gosterilmez

70. Ağustosta iaderece olarak atandım diyelim. Bir sonraki sene haziran da öğretmen olarak il içi isteyip tekrar başka bir okula geçebilir miyim?

Evet yöneticilikten ogretmenlige geçişte 3 yıl şarti yok

 

71. Gecmis yıllarda bir yıldan fazla idareciligi olup il dışı yerdegiştirme ile farklı ile gidenler “yeniden görevlendirmeye mi yoksa ilk atamaya mı bascvurur?

Il dışı gitmiş olduğu icin yönetmelil madde 34 e göre yöneticiligi düşer. Bu yüzden ” ilk defa yönetici basvurusuna ” basvurmalıdır

72. Proje okulunda 4 veya 8. Yilinı dolduranlar yeniden gorevlendirmeye başvurabilecek mi?

Hali hazirda proje okulunda çalişan 4 ve 8 yılı dolmus yöneticiler yeniden atamaya başvurabilecekler. Fakat daha önce proje okulunda yönetici olarak çalışıp öğretmenlige dönenler yeniden atamaya basvuramaz. Bu durumdakiler sınava girip barajı gecmişse sınavla atamaya basvurabilir.

73. A B C D ne anlama gelmektedir.

A branşina gore müdurlere +5 puan
B şuan kendi yoneticilik yaptıgı okul
C bayan oncelik okullar
D gorevlendirme puanı

 

74. Şuan zorunlu hizmette çalışiyorum eşim zorunlu hizmeti bitirdi. ben erteletme yaparak zorunlu hizmet dışı okullari yazabilir miyim?

Suan zh çalısıyorsaniz esiniz bitirse de erteleme yapamazsiniz. Dolayisi ile zh de iseniz zh dışı yeri yazamazsiniz

75. Yoneticilik basvurusu ile mazeret yer degistirmeleri ayni tarihlere denk geliyor. Ikisine de basvurabilir miyim?

Il içi yer degistirmede başvuru yapabilirsiniz. Il dışı mazeret yer degistirmelerinde hangi ilde iseniz o ilde mulakata girmeniz ve o ilde tercih yapmanız gerekir

76. 4 ve 8 yıllık görev suresi hesabı nasil yapılır

Her yil karne gunu baz alinir.
19 haziran 2020 itibariyle geriye yonelik hesap edeceksiniz.
Misal 1 Temmuz 2016 dan sonra goreve baslamişsamiz 2020 Haziran 19 da 4 yil dolmuyor dolayisi ile bir sonraki egitim ogretim yıli karne gününe sarkıyor.
Ayni şekilde Eylul Ekim ayı için baslayanlar içinde durum aynı. Yani kısaca Haziran karne gününe gore 4 yilin dolup dolmadıgini hesap edebilursiniz.
18 haziran 2016 dan once goreve başlamış olsaydiniz 19 Haziran 2020 de 4 yılllık listeye girerdiniz

Yöneticilik görev süresi hesaplanması
MADDE 30 – (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.

77. Müdur baş yardımcısı bu atamada tercih yapabilir mi ya da sürec nasıl işler.

Bunun için en başta yönetmeligin değisip müdür basyardımcısı ataması kriterleri eklenmesi lazim.

78. Puanımiz mebbiste görünmüyor.

Puanlar mülakat baş vururken Basvuru islemleri> Yönetici görevlendirme basvurusu ( ilk defa ) butonundan girince görünecektir.

79. Yönetici olarak atandiktan sonra istifa edersem gittiğim okulda kac yıl çalışmam lazım

Yoneticilikten istifa durumunda ayni ilçede açık okul varsa o okula gecersiniz. Gittiginiz okulda 3 yıl calışmadan il içi tayin isteyemezsiniz

 

 

NOT: 2019 EKYS Kılavuz ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine göre hazırlandı

Abdullah BOZOK

Her Hakkı Saklıdır. Kaynak Gösterilmeden Yayınlanamaz..

YORUMLAR

 1. Oğuz Bulut dedi ki:

  Sayın Hocam.Mülakata başvurdum diyelim.O tarihlerde zaruri durumdan şehir dışında bulunma durumum olacak .Başvurduğum halde mülakat e giremez isem mülakatte başarısız sayılıp sınav puanım zayi olur mu değilse puanımı seneye kullanabilir miyim acaba ?

 2. Hakan dedi ki:

  Peki ilde boş yer yoksa görevi biten idarecinin durumu ne olur? Bunu kesin olarak açıklayan bir madde bulamadım.
  Yöneticilik görevinden ayrılma
  MADDE 34 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

 3. eray dedi ki:

  3 yıldır müdür vekiliyim , kadrolu müdür olma şartı taşıyormuyum

 4. Mehmet PÜRDEL dedi ki:

  Hocam 2019da alinan 71 puan ile arkadaşımız müdür yardımcılığına başladı ve bu sene sınava girmeden ayni puan ile müdürlük tercihi yapabilir mi? teşekkür ederim

  1. levent dedi ki:

   Hayır yapamaz aynı puanla sadece bir kez atanır .

 5. Halit önder dedi ki:

  Merhaba. Bu yıl tercih döneminde öncelikle müdürlüğe başvuru yapıp atanamadığım taktirde, başvuru takviminin son kısmında belirtilen boş kalan yerler için tekrar atamaya bu kez müdür yardımcılığı için başvuru yapabilirmiyim. İkinci ek yerleştirmeye müdür yardımcılığı için başvurabilirmiyim?

 6. İdare dedi ki:

  Müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım bu yıl ekys girdim müdür başyardımcılığına başvurabilir miyim

 7. Anıl dedi ki:

  Sınava girdim ve 3. Sene olacak geçen sene terch yaptım atama kararnamesi çıktı ancak başlamamı yapmadım. Bu sene o puanı hala kullanabilir miyim

 8. Süheyla dedi ki:

  Okulöncesi öğretmeni mesleki teknik anadolu lisesinde öğretmen olarak görev yapabiliyor ken neden idareci olarak görev alamıyor, maaş karşılığı derse giriyor..

 9. Mehmet dedi ki:

  Sözlü sınava girmeden sadece yazılı puanla tercih yapabilir miyim

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 10. Ajda dedi ki:

  Değerli forum yöneticisi,sağlık durumundan zorunlu hizmeti ertelenmiş bir öğretmen olarak zorunlu hizmet okulu olmayan bir okulda çalışıyorum.Okulumda branşımda açık oluştu geçebilir miyim?teşekkürler.